Search
English
All Categories
  Menu Close

  SIOSoft SIOGES Windows โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับเครื่อง POS ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

  Manufacturer: SIOSOFT
  โปรแกรมขายหน้าร้าน แบบครบวงจร ที่สามารถตั้งค่าต่างๆได้ เช่น ตั้งค่า (Setup): การเพิ่มสินค้า การเปลี่ยนภาษา สำรองข้อมูล รายงาน (Report): สามารถเลือกดูและพิมพ์รายงานได ้เช่น รายงานขายแบบเดือนหรือปี เอกสาร (Documents): สามารถดูหรือพิมพ์เอกสารการซื้อ และข้อเสนอใบสั่งซื้อ สรุป (Terminal): สามารถดูรายการเงินสดรายวัน ค้นหา (Search): สามารถค้นหาสินค้าและใบเสร็จรับเงินโดยค้นหาผ่านโค้ตที่เราตั้ง ลูกค้า (Customers): สามารถเพิ่มรายการลูกค้าประจ าได้และค้นหาลูกค้าผ่านโค้ตที่เราตั้ง ราคา (Price): สามารถเลือกราคาได้ 3 แบบ 1.ราคาปกติ (Regular Price) 2. ราคาตามฤดู (Sales Season Price) 3. ราคาสำหรับวีไอพี (Vip Price) ระบบพิมพ์ใบเสร็จ สรุปรายงาน ใช้งานแบบ (Real-Time) เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระจายสินค้า ครอบคลุมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของคนยุคใหม่
  SKU: License
  banner
  ฿5,500.00 excl tax
  i h

  ถ้าต้องการอัพเกรด ในปีถัดไป จะมีค่าใช้จ่าย 1,900 บาท/ปี

  เมนูลัด (Actions): จะแสดงเมนูที่ซ่อนอยู่ โดยจะมี ปุ่มเปิดลิ้นชักเก็บเงิน, พิมพ์อีกครั้ง, รายงานเงิน สดรายวัน, พิมพ์ตัวอย่าง, ใบเสร็จของขวัญ, รายงานผู้ใช้งาน

  การต้ังค่าหลัก (Main Settings)

  ภาษา (Languages): เปลี่ยนภาษาที่แสดงในโปรแกรม
  • วัน & เวลา (Date & Time): ตั้งวันที่และเวลาของโปรแกรม
  • ภูมิภาค (Regions): เลือกภูมิภาคจะมีการเชื่อมอตัโนมัติ สกุลเงิน, ภาษี , รูปแบบการชำระ
  • รูปแบบธุรกิจ (Models): เลือกรูปแบบธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร, ร้านเสื้อผ้า
  • ใบอนุญาติ (Licenses): กรอกเพื่อปลดล็อคการใชง้านของโปรแกรมใหใ้ชไ้ด้ ทุกฟังก์ชั่น
  • อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals): เลือกเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่อง ปริ้นใบเสร็จรับเงิน, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องอ่านบัตร, หนา้จอแสดงยอดเงิน
  • ดาว์นโหลดฐานข้อมูลเดโม่ (Download Demo Database): คุณจะสามารถ ตรวจสอบการทา งานของโปรแกรมประยกุต์ได้
  • จำนวนวนเครื่องที่เชื่อมต่อ (Terminals): เราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือเครื่อง POS ได้ จะสามารถเชื่อมได้ตั้งแต่ 01-99

  การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data Setup)

  • ข้อมูลบริษัท (Company Data): เขียนรายละเอียดของบริษทัเพื่อแสดงส่วนบนหวั ของใบเสร็จรับเงิน และแนบรูปโลโกบ้ริษทั
  • สกุลเงิน (Currencies): สามารถเพิ่มสกุลเงินด้วยตนเองได้จากที่นี้
  • ภาษี (Taxes): สามารถเพิ่มหรือก าหนดรายการภาษี
  • ช่องทางการจ่าย (Tender Media): สามารถเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินได้ เช่น รูปแบบ เงินสด, บตัรเครดิต
  • ตั้งค่าผู้ใช้งาน (Users): สามารถเพิ่มผู้ใช้งาน จ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือ อา นาจในการใชง้าน เช่น การเขา้ถึงไฟล์รายงานการขาย, เปลี่ยนชื่อใบเสร็จเงิน
  • เปลี่ยนพาสเวริค์ของแอดมิน (Chang ADMIN Password): เปลี่ยนรหัสผ่านของ แอดมิน

  การต้ังค่าเบ็ตเตล็ด (Miscellaneous Setup)

  • ส่วนลด (Discounts): สามารถเพิ่มหรือกำหนดส่วนลดได้ เช่น ตั้งส่วนลด 10%
  • ลูกค้า (Customers): สามารถดูรายชื่อลูกค้าที่เราตั้งไว้
  • ผู้ค้า (Suppliers): สามารถดูรายชื่อคู่ค้าที่เราตั้งไว้
  • การปรับแต่งอื่นๆ (Other Parameters): สามารถปรับแต่งโดยซ่อนหรือเพิ่ม ส่วนที่ต้องการให้เห็นเพิ่มเติม
  • ค่าบริการ (Tips): สามารถเขา้ไปตั้งค่าได้เวลาที่ต้องการทำงานกับค่าบริการ โดยสามารถป้อนด้วยตนเองหรือตั้งเป็นอัตโนมัติ
  • ค่าธรรมเนียม (Fees): สามารถตั้งค่าค่าธรรมเทียมของการชำระได้

   

  0.0 0
  Write your own review Close
  • Only registered users can write reviews
  *
  *
  • Bad
  • Excellent
  *
  *
  *
  Customers who bought this item also bought
  Picture of CIPHERLAB 1266 Barcode Scanner Bluetooth 1D

  CIPHERLAB 1266 Barcode Scanner Bluetooth 1D

  The CipherLab 1266 Bluetooth Laser scanner roams up to 100 meters (328 ft.) to go where the work and customers are. Even while out of Bluetooth coverage, it acquires and stores data in batch mode or reserve buffer, uploading it when once again in range. And the 1266 Bluetooth Laser makes your investment work for you by sharing its communication cradle with up to seven CipherLab Bluetooth scanners. For retail, manufacturing, warehousing or health care, efficiency and value are designed into the 1266 Bluetooth Laser Scanner.
  ฿15,500.00 excl tax
  Picture of MAKEN MK-460 Cash Drawer

  MAKEN MK-460 Cash Drawer

  MK-460 Cash tray 400(W)x325(D)x60(H) mmwith 5 Bills/8 Coins (Metal wire grips), 3-position lock locked, manual open and electrically online, Dimension 460(W)x460(D)x100(H) mm
  ฿2,490.00 excl tax
  Picture of ZEBRA DS2208 Barcode Scanner 2D With Stand

  ZEBRA DS2208 Barcode Scanner 2D With Stand

  DS2208 supports 1-dimensional and 2-dimensional barcode reading, which comes with a 640 x 480 pixel image sensor stand, convenient to use, fast, accurate, durable, with IP42 protection standard, drop test, drop meter 1.5 meters Suitable for cashier jobs Bill payment system And various expenses
  ฿4,890.00 excl tax
  Picture of ZEBRA DS4308 Barcode Scanner 2D With Stand

  ZEBRA DS4308 Barcode Scanner 2D With Stand

  DS4308 supports 1-dimensional and 2-dimensional barcode reading that comes with the stand. Can be used quickly, accurately, even if the bar code is dirty, scratched, strong, durable, has protection standard IP42, Drop Test, drop resistance, impact, drop, 1.83 meters, suitable for cashier Bill payment system and various expenses Freight business Retail business Many more
  ฿5,900.00 excl tax

  *ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้ง 

  **เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาที่แสดงไม่รวม Microsoft Windows และ POS software เราจำหน่ายแต่โปรแกรมลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นนะคะ

  ***ทางบริษัทต้องขอภัยที่จะเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีบริการติดตั้งและแก้ไขนอกสถานที่นะคะ

  ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของผลิตภัณฑ์ทุกกรณี